SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

F1 Teknoloji Bilgisayar Güvenlik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.

Kısaltma ve Tanımlar:

İşbu sözleşmede geçen;

F1 TEKNOLOJİ: Adres :Merkez Mah. Erenler Cad.Kuşçu Sok.Razsan Plaza No:3/9
PK:34782 Çekmeköy/İstanbul adresinde mukim F1 Teknoloji Bilgisayar Güvenlik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.
F1 TEKNOLOJİ POS: F1 TEKNOLOJİ adına tanımlı olan farklı bankalara ait sanal pos servis sistemleridir.
F1 TEKNOLOJİ TAHSILAT: F1 TEKNOLOJİ‟un internet üzerinden F1 TEKNOLOJİ POS aracılığı ile bayilerinin kullanımına sunduğu
ww.F1 TEKNOLOJİ.com.tr adresli web sitesi üzerindeki tahsilat sistemlerine verilen isimdir.
EMÜŞTERİ: F1 TEKNOLOJİ‟nin, F1 TEKNOLOJİ POS sistemini kullanacak olan ve bu sözleşmeyi imzalayan müşterisidir.
HİZMETLERİN TANIMI: F1 TEKNOLOJİ, Sanal POS u Kullanım Sözleşmesi‟ni imzalayan bayilerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (elektronik posta, ürün bilgisi alma, satış yapma, tahsilat yapma vb.) ile alışveriş imkânı ve finansal işlemleri için elektronik ortamda ödeme/tahsilat araçları sunar.
MADDE 1 –  Taraflar:

Bir taraftan,. F1 Teknoloji Bilgisayar Güvenlik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.  (İş bu sözleşmede kısaca “F1 TEKNOLOJİ” olarak anılacaktır.)
Adresi : Merkez Mah. Erenler Cad.Kuşçu Sok.Razsan Plaza No:3/9 PK:34782 Çekmeköy/İstanbul/Türkiye
Diğer tarafta,
Firma/Şirket        Ünvanı:……………………………………………………………………………………………………………………………
(İş bu sözlşemede kısaca “EMüşteri” olarak anılacaktır.) Adresi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Vergi Dairesi:………………….. Vergi No:……………………………………  .

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

F1 TEKNOLOJİ TAHSILAT sistemleri aracılığı ile yapılacak tüm işlemlere ilişkin usul ve esasları, çalışma yöntemlerini, F1 TEKNOLOJİ ile EMÜŞTERİ‟nin karşılıklı yükümlülüklerini ve taraflar arasındaki genel kuralları düzenler.

MADDE 3 – F1 TEKNOLOJİ’UN YETKİ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. 1 F1 TEKNOLOJİ, EMÜŞTERİ‟nin işbu sözleşmede öngörülen amaçlarla hizmetine açılmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik altyapıyı kurarak sistemin çalışmasını sağlar.
 1. 2 F1 TEKNOLOJİ, işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra EMÜŞTERİ‟ye gerekli sanal pos şifrelerini sağlamakla yükümlüdür.
 1. 3 F1 TEKNOLOJİ, kendi takdirine bağlı olarak önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın EMÜŞTERİ‟ye bu hizmeti vermekten sakınabilir, EMÜŞTERİ‟yi bu sistem dışına çıkarabilir. Bu durumda E MÜŞTERİ F1 TEKNOLOJİ‟DEN hiçbir isim altında hiçbir zarar ve sair talebinde bulunamaz.

EMÜŞTERİ İMZA KAŞE

MADDE 4 – EMÜŞTERİ’NİN KABUL VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. 1 EMÜŞTERİ,   işbu   sözleşmede   öngörülen   yükümlülüklerine   ve   işbu   sözleşme   hükümlerine   uygun davranacaktır. Özellikle ;
 1. 2 F1 TEKNOLOJİ TAHSİLAT üzerinden yapacağı tahsilatlarda işlemin kredi kartı sahibinin bilgi ve onayı dahilinde yapılacağını, yapılacak tahsilatın gerçeği yansıtacağını beyan kabul ve taahhüt etmekle beraber ayrıca kredi kartı sahibinin kimlik fotokopisini almak, kredi kartı sahibine Sistem üzerinden yazdıracağı „Kredi Kartı Ödeme Onay Formu‟nu imzalatmakla, ilgili formu muhafaza etmek ve F1 TEKNOLOJİ‟un talep  etmesi  halinde üç gün içinde F1 TEKNOLOJİ‟a ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi davranış sözleşmenin feshi nedeni olur ve böyle bir durumda sözleşme feshedilirse EMÜŞTERİ, F1 TEKNOLOJİ‟a bu durumdan kaynaklanacak tüm zararlarını ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.
 1. 3 EMÜŞTERİ‟nin sanal POS‟tan yapacağı işlem sadece mal veya hizmet karşılığı olacaktır.
 1. 4 EMÜŞTERİ, Kendisi tarafından doldurulacak kayıt formunun ve vereceği her türlü bilginin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı tek başına sorumlu olacağını ve söz konusu durumlarda “Bayilik Sözleşmesinin”  ve “Sanal POS Kullanım Sözleşmesinin” F1 TEKNOLOJİ tarafından tek taraflı olarak derhal sona erdirileceğini, F1 TEKNOLOJİ’nin  bu yüzden uğrayabileceği olumlu /olumsuz tüm zararları karşılayacağını kabul ve beyan eder.
 1. 5 EMÜŞTERİ kendisine verilen   erişim  ile  ilgili  şifre  kod  ve  güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, bu şifre ve kodlar kullanılarak yapılacak bütün işlemlerin EMÜŞTERİ tarafından yapılmış sayılacağını, bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin EMÜŞTERİ tarafından yetkilendirilmiş sayılacağını ve şifreyi kullandırmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. 6 EMÜŞTERİ, Sisteme şifre ve bayi kodu / kullanıcı adı ile yapacağı tüm işlemlerden gerek F1 TEKNOLOJİ’a ve gerekse 3. kişilere karşı bizzat kendisinin kayıtsız şartsız sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. 7 EMÜŞTERİ,  F1 TEKNOLOJİ TAHSİLAT sistemlerinin kullanımı esnasında kendisinden kaynaklanan sebeplerle kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek  evrak, mesaj ve bilgilerden F1 TEKNOLOJİ‟un her ne sebeple olursa olsun sorumlu olmayacağını kabul eder.

4.8 EMÜŞTERİ, son tüketicinin kartını F1 TEKNOLOJİ POS‟unda kullanacağını, son tüketiciye duyurmakla yükümlüdür. Bu servis sağlayıcı aracılığıyla oluşabilecek kart bilgisi çalınma veya bu tip işlemlerden F1 TEKNOLOJİ sorumlu değildir.

 

EMÜŞTERİ İMZA KAŞE

 1. 9 EMÜŞTERİ, F1 TEKNOLOJİ TAHSİLAT sistemlerine F1 TEKNOLOJİ tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeyi ve/veya yazılımı hiçbir surette değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, F1 TEKNOLOJİ‟un ve/veya 3. kişilerin uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden hiçbir ihtara hacet kalmaksızın tazmin etmeyi beyan ve kabul eder.
 1. 10 EMÜŞTERİ, Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici nitelikte materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi/ettirtmemeyi, yayımlamamayı / yayımlatmamayı, dağıtmamayı / dağıttırmamayı kabul ve taahhüt eder.
 1. 11 EMÜŞTERİ, F1 TEKNOLOJİ‟un yazılı izni olmadan bu servislerde doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir surette reklam yapmamayı/yaptırtmamayı,  herhangi bir  mal veya  hizmet  satmamayı/sattırtmamayı,  bu  amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.
 1. 12 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası anlaşmalar ve kanunlara ve tüm yasal mevzuata göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar göndermemeyi kabul eder.
 1. 13 EMÜŞTERİ, 4.10, 4.11 ve 4.12 maddelerin ihlali halinde sözleşmenin derhal ve tek taraflı olarak hiçbir bildirimde bulunmaksızın F1 TEKNOLOJİ  tarafından feshedileceğini ve üyeliğinin iptal edileceğini, F1 TEKNOLOJİ’un ve 3. kişilerin bu sebeplerle doğmuş ve doğacak tüm maddi ve manevi zararlarını hiçbir ihtara hacet kalmaksızın tazmin edeceğini, kabul beyan ve taahhüt eder.
 1. 14 EMÜŞTERİ‟nin sahte ve/veya çalıntı kart ile veya hukuka aykırı yollarla veya yanlış şekilde yapılan sanal pos işlemlerinde, çekilen tutara kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda banka tarafından bloke konur ve F1 TEKNOLOJİ’un hesaplarına aktarılmaz veya geri alınır ise tüm hukuki ve cezai sorumluluğun EMÜŞTERİ‟ye ait olduğunu, bu kabil işlemlerde  işleme ait bedelin  tamamından ve 6.8 madde ii‟den EMÜŞTERİ‟nin  sorumlu olduğunu. F1 TEKNOLOJİ‟un söz konusu bedelin tamamını her türlü gecikme faizleri ile birlikte hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın  EMÜŞTERİ‟den tahsile  yetkili olduğunu ve F1 TEKNOLOJİ’un talep ettiği tarihte nakit olarak F1 TEKNOLOJİ’a ödeyeceğini beyan kabul ve taahhüt eder. Kredi Kartını kullanım esnasında kredi kartı  sahibinin  kimlik  fotokopisini  almayı  ve  F1 TEKNOLOJİ TAHSİLAT sistemleri üzerinden yazdıracağı “Kredi Kartı Ödeme Onay” formunu imzalatacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 – YETKİLER

Bu sözleşme kapsamında F1 TEKNOLOJİ aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir.

 1. 1 F1 TEKNOLOJİ, “F1 TEKNOLOJİ TAHSILAT” sitesinin çalışmasını önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın geçici bir  süreyle  sınırlı  olarak  veya  tamamen  durdurabilir.  Sistemin  geçici  bir  süre  için veya  tamamen durmasından dolayı EMÜŞTERİ üyelerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan F1 TEKNOLOJİ hiçbir şekilde ve sebeple sorumlu olmayacaktır.
 1. 2 F1 TEKNOLOJİ, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kredi kartı oranlarını revize edebilir.
 1. 3 F1 TEKNOLOJİ, internet servislerinin güvenli, hatasız, zamanında kullanımı, servis kalitesi, doğru ve güvenilir sonuçları hususlarında doğabilecek aksaklıklardan sorumlu olmayıp bu konulardaki beklentileri taahhüt etmemektedir.
 1. 4 F1 TEKNOLOJİ,  günlük  kredi  kartı  başına  işlem  limiti  ve  işlem  adedini  belirlemeye,  3D  Secure güvenlik katmanını kullandırmaya yetkilidir.

MADDE 6 – TAHSİLAT VE KULLANIM KOŞULLARI

 1. 1 EMÜŞTERİ‟nin F1 TEKNOLOJİ TAHSİLAT üzerinden yaptığı tahsilatlar F1 TEKNOLOJİ tarafından belirtilen süre sonunda EMÜŞTERİ‟nin ilgili cari hesabına komisyon oranı düşüldükten sonra alacak kaydedilecektir.

EMÜŞTERİ İMZA KAŞE

 

 1. 2 EMÜŞTERİ, F1 TEKNOLOJİ TAHSİLAT sistemleri üzerinden yapılmış işlemlerin iptal veya iade süreçleri F1 TEKNOLOJİ tarafından yapılacaktır. EMÜŞTERİ, İptal ve iade işlemleri  ile ilgili taleplerini F1 TEKNOLOJİ‟a elektronik ortamda iletmekle yükümlüdür.
 1. 3 İşlem iade veya iptali cari hesaba alacak kaydedildikten sonra yapılmak istenirse EMÜŞTERİ ilgili tutarı her türlü gecikme faizleri ile birlikte F1 TEKNOLOJİ’un talep ettiği tarihte nakit olarak F1 TEKNOLOJİ’a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. 4 EMÜŞTERİ‟nin  tanımladığı  alt  bayilerin  yapacağı  Sanal  POS  işlemleri  EMÜŞTERİ‟nin  hesabına  alacak kaydedilecektir. EMÜŞTERİ işlem iptal süreci alt bayi içinde geçerlidir.
 1. 5 F1 TEKNOLOJİ ile EMÜŞTERİ arasındaki cari hesapta EMÜŞTERİ‟nin alacaklı durumda görünmesi halinde dahi, F1 TEKNOLOJİ hiçbir şekilde nakit ödeme yapmayacak, söz konusu alacaklar mutlak surette ürün veya hizmet satışı ile karşılanacaktır.
 1. 6 F1 TEKNOLOJİ TAHSİLAT sistemleri üzerinden yapılan işlemlerden  bankaca kesilen komisyon tutarı, F1 TEKNOLOJİ tarafından Sanal POS İşlem Komisyonu olarak EMÜŞTERİ‟ye fatura edilecektir.
 1. 7 F1 TEKNOLOJİ‟un,  F1 TEKNOLOJİ  TAHSİLAT  sistemlerini  F1 TEKNOLOJİ‟un ilerleyen dönemlerde online hizmet gerçekleştirmek için işleme koyabileceği diğer yeni uygulamalarda da EMÜŞTERİ işbu sözleşme ile tarafına yüklenen yükümlülüklerin ve taahhütlerinin geçerli olacağını gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 1. 8 EMÜŞTERİ, F1 TEKNOLOJİ TAHSİLAT üzerinden ödeme yaptığı esnada,
 1. Kan/sıhrî hısımları dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi üçüncü bir kişiye ait kredi kartlarını   kullandığı   takdirde,   üçüncü   kişilerin   F1 TEKNOLOJİ‟dan  mal  ve/veya  hizmet talebinde bulunmadığını veya sipariş konusu mal ve hizmetin kendisine ulaşmadığını, her ne sebeple olursa olsun borçlu bulunmadığını bildirerek itiraz etmeleri halinde,
 1. Ayrıca her türlü gerçek dışı ve usulsüz işlemler, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına zemin hazırlayan eylemler nedeniyle F1 TEKNOLOJİ‟un 3. kişileri tazmin etmek zorunda kalması halinde, F1 TEKNOLOJİ‟u işbu talep ve davalardan derhal beri kılmayı, F1 TEKNOLOJİ‟un bu sebeplerle yapmak mecburiyetinde kalacağı     her  türlü  ödemelerden  kendisinin  sorumlu  olduğunu  ve herhangi  bir  ihbara  gerek olmaksızın bu işlemlere esas tutarları, her türlü yargılama gideri, vekâlet ücreti vesair masrafları, ödeme tarihinden F1 TEKNOLOJİ‟un tazmin edeceği tarihe kadar geçen sürede, Bankalarca cari kısa vadeli kredilere uygulanan en yüksek kredi faizi ile birlikte F1 TEKNOLOJİ‟a ödemeyi gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 – KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

EMÜŞTERİ, İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda F1 TEKNOLOJİ„un defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar  kayıtlarının  HMK  193.  madde  anlamında muteber,  bağlayıcı,  kesin  ve  münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulmadığı hususunda yemin teklif etme hakkından peşinen feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 – GİZLİLİK

EMÜŞTERİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde F1 TEKNOLOJİ TAHSİLAT ile  ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını F1 TEKNOLOJİ‟un yazılı izni olmaksızın hiçbir durumda gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere ve kurum ve kuruluşlara vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. F1 TEKNOLOJİ‟un EMÜŞTERİ ‟nin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğini tespit etmesi halinde, üyelik sözleşmesinin derhal iptal edileceği ve/veya EMÜŞTERİ ‟nin F1 TEKNOLOJİ‟un uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazmin edeceği hususlarında taraflar mutabıktır.

 

EMÜŞTERİ İMZA KAŞE

 

MADDE 9 – ORTAK HÜKÜMLER

 

 1. 1 İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda, İstanbul merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 1. 2 Tarafların yukarıda belirtilen adresleri tebligat adresleri olup, adres değişikliklerinin en geç 7 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi halde Sözleşmede belirtilen adrese yapılacak tebligatlar, bila dönmüş olsa bile tebliğ edilmiş sayılır.
 1. 3 İş bu sözleşme ile ilgili her türlü değişiklik ve genişletmeler ve işbu sözleşmeye yapılacak tüm ekler; yazılı olmadıkça ve iki tarafın yetkili mercileri tarafından imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır.

İş bu sözleşme 9 maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak …………………/………………… /…………………   tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır.

 

ŞİRKET ÜNVANI                  ……………………………………………………………

 

Yetkili Adı ve Soyadı        ……………………………………………………………


Kaşe-İmza

 

İstenilen Belgeler :

 

 1. Bayi imza sirküleri, şirketin imza sirkülerini başvuru ile birlikte gönderiniz.
 2. Şirket ticaret sicil gazetesinin fotokopisi
 3. Vergi Levhası

 

İşbu Sözleşme imza sirküleri olan yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmalıdır, aksi takdirde sözleşme işleme konulmayacaktır.